Frank&Bil - ApS

Tlf: 21 59 70 38, E-mail: Frankogbil@outlook.dk

Betingelser, priser og betaling, rev. 05 gældende fra 19.04.2022


Betingelser, priser og betaling, rev. 04 (Gældende fra og med 01.01.2022):

Betingelser, priser og betaling, rev. 04 (Gældende fra og med 01.01.2022):    
     
Arbejdstid:    
Normal arbejdstid: 8 timer på hverdage mellem kl. 07 og 17, overtid (dvs. +8 timer) + 30%.    
Udenfor normal arbejdstid: I de tilfælde kunden ønsker arbejdet udført på tider udenfor de almindelige hverdage, mellem kl. 07 – 17, på regnes et tillæg på +30% pr. time.    
Hvis ikke andet er aftalt, regnes tiden fra når bilen kører hjemmefra, til bilen er hjemme igen.    
Der kan i de tilfælde det skønnes muligt, gives et ”fastpristilbud” (fast pris), et budget tilbud (+/- 10%), og i de tilfælde dette ikke er muligt, et prisoverslag (+/-20-25%).    
     
Forbehold:    
Når du kontakter Frank&Bil, er det er vigtigt at du som kunde beskriver opgaven og dine ønsker/krav så præcist som muligt, således at Frank&Bil har mulighed for at afgive et så præcist og korrekt tilbud som muligt.    
Der tages i denne forbindelse forbehold for forhold ved opgaven der ikke har været oplyst, - ikke været muligt visuelt at se, eller forudse ved inspektionen, forud for afgivelse af tilbuddet *).    
I denne forbindelse påhviler det kunden, forud for Frank&Bil’s afgivelse at tilbud*) på en opgave, at oplyste om specielle forhold i forbindelse med opgaven, - fx ved hækklipning: om der er fremmedlegemer og lign. i hækken, herunder stål hegn (hunde hegn), hegnstråd, hegnspæle o.l., eller ved jord- eller andre arbejder: forhold om forurening, betondæk/fundament/murbrokker, store sten, rør- eller kabelføring o.l.    
Ødelægges Frank&bil's maskiner og udstyr eller forsinkes opgaven væsentligt, som følge af uoplyste mulige forhindringer, fremmedlegemer eller andet, i forhold til afgivet tilbud*) eller med ødelagt(e) maskine (hækkeklipper o.l.) til følge, påføres fakturaen de påløbne omkostninger til reparation samt forspildt arbejdstid.    
Hvis opgaven kræver større maskiner/udstyr såsom minigravere, frontlaster, plade-vibrator, stillads, etc. pålægges prisen herfor separat, – bortset fra i de tilfælde hvor opgaven udføres til fast pris hvori dette er inkl.    
Der tages desuden forbehold for: Trykfejl, - åbenlyse regnefejl, - udsolgte varer, - mellemsalg, - leverandørsvigt, - udefra kommende prisstigninger, - force majeure, - samt forhold hvortil Frank&Bil ikke har nogen indflydelse.    
     
Større/længerevarende opgaver:    
Ved større og/eller længerevarende opgaver/vikaraftaler o.l. kan en timepris reduktion forhandles.    
     
Priser:    
   Pris kr.:   
Timepriser, (kr. pr time).  Excl. moms   Inkl. moms 
Ordinær timepris er *):                375,00              468,75
Overtid/uden for normal arbejdstid ell. Nat: 30,00%
Weekend/helligdage:   100,00%
​*) dog min. 2 timer, herefter beregnes pr. påbegyndt 1/4 time                750,00              937,50
   Pris kr.:   
Klipning af hæk:  Excl. moms   Inkl. moms
​< 1,8 meter i højde - 1 side, pris per meter                   26,80                 33,50
< 1,8 meter i højde - 2 sider, pris pr. meter                   43,00                 53,75
   
> 1,8 meter i højde - 1 side, pris pr. meter                   31,00                 38,75
> 1,8 meter i højde - 2 sider, pris pr. meter                   47,00                 58,75
   
Min pris. **)                750,00              937,50
**) Ved kækklipning er prisen inkl. hækklipper, oprydning efter klipning men excl. bortkørsel og afgift til genbrugsplads.    
   
Topskæring af hæk, Pris aftales.
​Ved klipning af hæk i skel (mod nabo) klippes på vegne af kunden (rekvirenten), Frank&Bil er uden ansvar for gensidige aftaler med nabo om evt. højde på hækken, det påhviler kunden (rekvirenten) forud for arbejdets begyndelse af aftale evt. ændringer i højden på den klippede hæk.    
 Pris kr.:   
Klipning af græs:  Excl. moms   Inkl. moms
< 500 m² - lille motor plæneklipper, bioklip                   37,50                 46,88
< 500 m² - lille motor plæneklipper, m/opsamler, excl. Kørsel og afgift til genbrugsplads                   43,00                 53,75
Min pris. (=460m²)                188,00              235,00
   
> 500 m² - plænetraktor, bioklip                   43,00                 53,75
Min pris. (=860m²)***)                355,00              443,75
***) Prisen er inkl. plæneklipper, oprydning efter klipning men excl. bortkørsel og afgift til genbrugsplads.    
     
Maskin priser ved arbejde på timebasis:   Pris kr.:    
   Excl. moms     Inkl. moms 
Maskin timer (Jonsered) Bioklip                   58,00                 72,50
Maskin timer (Texas slåmaskine) Bioklip/opsamling                   26,00                 32,50
Buskrydder/stang hækkeklipper                   23,50                 29,38
Græstrimmer                   10,00                 12,50
Gasbrænder inkl. Gas                   32,00                 40,00
Maskin timer (Texas fejemaskine)                   70,00                 87,50
Rullestilads (op til 6,3m), dagspris                135,00              168,75
     
Der tages til enhver tid forbehold for:    
Uforudsete tillægs udgifter, vejrlig og andet, samt forhold det ikke var muligt at forudse på tidspunktet for afgivelse af tilbud, budgettilbud eller prisoverslag.    
Herudover tages forbehold for udsolgte varer, leverandørsvigt, mellemsalg ("først til mølle...") samt eksterne prisstigninger.    
For overslags- og budget tilbud, arbejdes der efter faktisk forbrug af timer og materialer, dvs. at fakturaen fremsendes reguleret iht. antal af faktisk forbrug af både timer og materialer, hvorimod du kan være sikker på at enhedspriserne forbliver uændret, med mindre udefra kommende væsentlige prisstigninger gør sig gældende.    
Ønskes en "fastpris", for at sikre sig mod uforudsete overraskelser tillægges overslags- og budget tilbuds priserne +15%, dog gælder forbehold vedr. uforudsete udgifter stadig.    
     
Rabatter:    
Er der i forbindelse med en opgave lovet en rabat, gives denne kun på egne timer og forudsætter 100% rettidig betaling af fakturaen. I tilfælde af manglende overholdelse af betalingsfrister bortfalder rabatter og andre lovede besparelser og fradrag.    
     
Kørsel til og fra arbejdsstedet samt pakning af bil:    
Som udgangspunkt faktureres for den tid og de kilometer vi bruger på opgaven. Det betyder at man betaler timepris fra vi pakker bilen og til bilen er hjemme igen. Der beregnes almindeligvis 1/2 times pakning og transport i forbindelse med en opgave. (Dog, ved længere transporttid beregnes for faktisk forbrugt tid).    
     
 Brug af bil/trailer under arbejdet:    
Bruges bil til arbejdsopgaven – f.eks kørsel af materialer, debiteres kr. 4,50 pr. km + moms, i alt kr. 5,63 kr. pr. km.    
Bruges bil og trailer til arbejdsopgaven – f.eks kørsel af materialer og/eller affald, debiteres kr. 5,65 pr. km + moms, i alt kr. 7,06 pr. km.    
     
Håndværker- servicefradrag:    
Husk at du sandsynligvis kan benytte håndværker- og/eller servicefradraget, læs mere under fanen "Håndværkerfradrag", klik her.    
     
Genbrugsplads:    
Kommunerne opkræver almindeligvis et gebyr (pt. kr. 230,00 + moms pr. enhed (kr. 287,50 inkl. moms) pr. 1/1-2021) for brug af genbrugspladserne (Farligt affald + kr. 6,00 + moms/kg). Udgiften påføres fakturaen. Læs mere om Esbjerg Kommunes Genbrugsplads her: Genbrugspladser - erhverv (GenBizz) (esbjerg.dk)  (Er din kommune ikke Esbjerg, så tjek venligst selv priserne på kommunens hjemmeside.)    
     
Værktøj:    
”Frank&Bil” medbringer almindeligt håndværktøj, haveredskaber. Trailer medbringes mod tillæg pr. km. Forbrug af masker, klinger, kæder, bor, søm, skruer, beslag, fugemateriale, og andre forbrugsmaterialer, påføres fakturaen.    
     
Pauser:    
½ times frokostpauser betales af "Frank&Bil" – derudover kan der holdes 5 min. pause pr time, på kundens regning.    
     
Betalingsbetingelser:    
Mindre opgaver (op til 2 dage): Faktura dato + max. 3 hverdage.    
Mellem opgaver (fra 2 dage til 1 uge): 50% ved start og rest ved fakturadato + max. 3 dage.      
Større opgaver (fra 1 uge og op): Aftales individuelt.    
Rente ved for sen betaling: 1,5% pr. måned.    
     
Accept af tilbuddet (Ordre):    
Ved henvendelse og efter evt. inspektion/opmåling og samtale vedr. opgaven, udarbejder Frank&Bil et tilbud*) der alt efter opgavens art og størrelse er mere eller mindre udspecificeret og evt. vedlagt en skitse, der fremsendes hurtigst muligt herefter.    
Frank&Bil opfordrer kunden til at gøre sig bekendt med tilbuddets indhold og nærværende betingelser samt evt. med leverandørbetingelserne forbundet hermed, som kan downloades her.    
     
For ordre til en samlet værdi på over 5.000,00 kr, og en ekstern leverance på over 2500,00 kr:    
Ved,- og som accept af tilbuddet*), dets indhold, priser, betingelser o.l., underskrives og dateres tilbuddet af kunden og returneres til Frank&Bil, som et scan eller billede og sendes til: Frankogbil@stofanet.dk, eller som fotokopi der sendes til: Frank&Bil, Hjerting Strandvej 82, 6710 Esbjerg V. Mærk gerne kuverten med navn og adresse.    
Manglende underskrevet og dateret accept betragtes ikke som en ordre.    
Efter bestilling af materialer til opgaven fremsendes en delfaktura svarende til værdien af materialerne, denne bedes betalt inden opgaven igangsættes (men hvis skønnet nødvendigt efter leverance af materialer).    
     
For ordre til en samlet værdi på under 5.000,00 kr, og en ekstern leverance på under 2500,00 kr:    
Kan aftales telefonisk eller pr. e-mail.    
     
Betaling af materialer til opgaven:    
Ved bestilling i kundens navn: Afregnes direkte til leverandøren, "Frank&Bil" er uden ansvar for denne type levering og evt. konsekvenser heraf.    
Ved kundens egen levering af materialer: "Frank&Bil" er uden ansvar for denne type levering og evt. konsekvenser heraf.    
     
Evt. fragt-, emballage-, palle eller andre gebyrer fra eksterne leverandører, kan tilkomme og debiteres kunden. Vær venligst opmærksom på at gebyrer og returpris på paller og emballage oftest ikke er den samme. Oftest skal der 6-7 paller til, for at det økonomisk kan svarer sig at returnere disse produkter. Kontakt evt. Frank&Bil ved spørgsmål herom.    
Frank&Bil tilbyder materialer/varer fra anerkendte leverandører til dagspriser gældende på tidspunktet for udstedelse at tilbuddet*), tillagt et beskedent tillæg for gennemfakturering.
Eventuelle udefra kommende prisstigninger opstået efter tilbudsdato er uden ansvar for Frank&bil, ligesom Frank&Bil ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle tilbudspriser fra anden leverandør, publiceret efter udarbejdelse af tilbuddet*) eller som Frank&Bil ikke har haft kendskab til på tidspunktet for udarbejdelsen.
   
For materialer i forbindelse med en opgave gælder leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer, som kan downloades her.    
Specielt henledes opmærksomheden på andre betingelser vedr. returnering af varer samt ingen prismatch garanti. Frank&Bil opfordrer kunden til at gøre sig bekendt med disse betingelser forud for indgåelse af aftaler.    
Ejendomsforbehold:    
Ved levering af varer til en opgave, forbeholder "Frank&Bil" sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil 100% betaling for de leverede varer, er modtaget fra kunden.     
Teknisk vejledning og produktinformation:    
Har Frank&Bil i forbindelse med afgivelse af tilbud, budgettilbud, prisoverslag, ordrebekræftelse o.l., ydet køber teknisk vejledning, er denne at betragte som en service. Følgelig påtager Frank&Bil sig intet ansvar herfor. Enhver information af denne art gives efter Frank&Bils bedste viden på tidspunktet for informationen, men kan ikke påføre Frank&Bil ansvar. En/et tilbud, budgettilbud, prisoverslag, ordre o.l, omfatter kun de varer og ydelser, der direkte fremgår. Selvom Frank&Bil har vejledt køber i forbindelse med tilbud, budgettilbud, prisoverslag, ordrebekræftelse o.l., kan køber ikke stille krav om, at tilbud, budgettilbud, prisoverslag, ordrebekræftelse o.l. omfatter andre, flere eller færre varer/ydelser end dem, der direkte fremgår.    
Øvrige vilkår:    
• Når ”Frank&Bil” i forbindelse med byggeopgaver bruger sin ekspertise og dermed påtager sig et øget ansvar, kan der, efter aftale med kunden, aftales en øget timepris.    
• Ved længerevarende regulært vikararbejde kan der efter aftale arbejdes på andre vilkår. Indebærer opgaven ude-overnatninger eller er den på anden måde speciel, giver vi gerne et tilpasset tilbud.    
• Betaling – der fremsendes en faktura til betaling iht. ovenstående betalingsbetingelser. Efter seneste betalings dato, tilskrives rente efter gældende lovgivning.    
• Afbestilling – ved afbestilling så tæt på starttidspunktet at det afstedkommer tabt arbejdsfortjeneste faktureres et rimeligt beløb i forhold til den bookede periode og det konkrete tab.    
• ”Frank&Bil” kan uden ansvar ophæve en indgået aftale fx ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure.    
• Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt.    
• ”Frank&Bil” forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejds-forholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed fra kundens side, faktureres fuldt ud for den bookede periode.    
• Broer og færger betales af kunden.    
• Udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden.    
• Oversættes nærværende betingelser eller udarbejdes tilbuddet*) på et andet sprog end Dansk, er det den danske version der gælder, Frank&Bil kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejloversættelser, dette gælder uanset hvem der har foretaget oversættelsen.    
*) "Tilbud og Tilbuddet" dækker i dette tilfælde over Fastpristilbud, budgettilbud og/eller overslagstilbud.     
Opdateret pr: 01-01-2022    

(C) 2019 Lavet med NemmeHjemmesider.dk

Følg "Frank&Bil" på Facebook

Indhold indsat og redigeret af: Frank K. Adelholm
Ansvarlig: Frank&Bil v/ Frank K. Adelholm


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk